Ledige stillinger


Kirke- og kulturmedarbejder ved Holstebro Kirke

Da den ene af vores kirke- og kulturmedarbejdere har søgt nye udfordringer, er en stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Holstebro Kirke ledig pr. 1.januar 2019.(evt. 1. februar). I den forbindelse har menighedsrådet valgt at sammenlægge og omstrukturere de to stillinger som kirke- og kulturmedarbejdere.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmearbejderen skal bl.a. varetage følgende opgaver

 • Kirkens diakonale arbejde.
 • Være koordinator for kirkens mange frivillige.
 • Koordinere flere af kirkens aktiviteter.
 • Sekretærfunktion for diverse udvalg.
 • I øvrigt henvises til stillingsbeskrivelse. 

Det endelige stillingsindhold vil udmynte sig efter kompetencer og nærmere forhandling.

Holstebro Sogn

Holstebro Sogn er et aktivt sogn, med knap 12.000 indbyggere, 9 ansatte og 5 præster tilknyttet. Sognet er kendetegnet ved en aktiv og gudstjenestefejrende menighed samt mange frivillige i tilknytning til de mange aktiviter i kirken og sognehuset.

Vi forventer, at du

 • har kendskab til folkekirkens bekendelsesgrundlag og gudstjeneste, samt undervisning, sjælesorg og diakoni.
 • er selvstændig og kreativ tilrettelægger i planlægning og udførelse af aktiviteter.
 • kan se dig selv i et tværfagligt samarbejde med kirkens øvrige ansatte.
 • kan strukturere og planlægge din tid.
 • er fortrolig med digitale medier.
 • har en uddannelse i kristendomskundskab, svarende til lærerseminariernes linjefag i kristendomskundskab, cand. theol., 3K-uddannelsen, diakonuddannelse eller tilsvarende.

Vi kan tilbyde...

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med ordnede arbejdsforhold og godt arbejdsklima. Der er ansat 2 kirke- og kulturmedarbejdere. Vi vægter medarbejdernes trivsel højt, hvorfor det er vigtigt, at du også er indstillet på at være med til at styrke og vedligeholde denne kultur. Vi respekterer hinandens arbejdsområder og har grundholdningen, at alle er vigtige og ingen kan undværes.

Holstebro Sogn er et meget aktivt sogn. Se mere på www.holstebrokirke.dk

Ansættelse og aflønning

Ansættelse sker ved Holstebro Sogns Menighedsråd beliggende Kirkestræde 9, Holstebro

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 280.398 kr. – 371.528 kr. Fikspunktet er 294.418 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.806,87 kr.

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.418 kr. – 420.597 kr. Fikspunktet er 308.438 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.806,87 kr.

Alle tal er oplyst i nutidskroner for en fuldtidsstilling (pr. 1. april 2018).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelse.

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Daglig leder Bent E. Jacobsen
Tlf.: 9742 0263
E-mail: beja@km.dk eller

Kontaktperson Lisbeth Bust
Tlf.: 2274 8621
E-mail: lisbethbust@gmail.com 

Der kan rekvireres stillingsbeskrivelse ved henvendelse til daglig leder Bent E. Jacobsen, tlf. 9742 0263 / mail: beja@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8813fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 3. december kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 50.

Kordegnekontoret Kordegnekontoret Tilmeld Nyhedsmail Facebook - Holstebro Kirke
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk