Viborg Stift


Et stift er en geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet. Hvert stift forestås af en biskop og en stiftsøvrighed. Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter. Kirken i Grønland er også et stift i Folkekirken.

Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj i øst.

Biskoppens embede

Udgangspunktet for stiftet er biskoppens embede som et tilsynsembede. Biskoppen har tilsyn både med præster og menigheder i stiftet og har således et ansvar for at sikre at samtlige områder får den nødvendige kirkelige betjening (biskoppen fordeler præstestillingerne i stiftet).

Biskoppen har desuden et ansvar for at løfte større kirkelige opgaver i stiftet og en væsentlig formidlingsopgave i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund. 

Derudover har biskoppen overtaget en række af stiftsøvrighedens tidligere funktioner, bl.a. som klageinstans ved uenighed om forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, alle opgaver, alle stiftsøvrighedens opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårds, alle opgaver på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold og godkendelseskompetencer mv. på tjenesteboligområdet. Gennem Folkekirkens Lønservice (FLØS), der dels er et lønservicebureau for menighedsrådene og dels anvendes til administration af løn og tjenestelige ydelser for præsterne, varetages opgaven med lønadministration og lønservice for langt hovedparten af menighedsrådenes ansatte.

Stiftsøvrighedsområdet

Stiftsøvrigheden er et kollegialt organ som siden 1793 har bestået af biskoppen og stiftsamtmanden. Dette gælder også efter kommunalreformen i 2007, idet statsforvaltningsdirektøren som medlem af hver to stiftsøvrigheder varetager funktionen som stiftsamtmand i to stifter.

Stiftsøvrighedens opgaver omfatter nu: Juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg; Administration af stiftets del af fællesfonden; Godkendelse af menighedsrådenes beslutninger om kirker og kirkegårde (bygningsarbejder); Statslig sektormyndighed i henhold til planlovgivningen og tager som sådan stilling til og forhandler om region-, kommune- og lokalplaner; Overordnet ledelse af stiftsadministrationen; Deltagelse i Landemodet.

Stiftsrådet

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgør på landsplan ca. 3,2 milliarder kroner.

Lov om folkekirkens økonomi medfører, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige 1% af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Stiftssamrådet

I Viborg Stift er der et stiftssamråd, som er et samtaleforum til drøftelse af kirkelige spørgsmål i stiftet. Samrådet mødes som udgangspunkt to gange årligt og består af 48 medlemmer. Dertil kommer stiftspræster samt personale fra stiftsadministrationen.

Stiftet varetager en række serviceopgaver for stiftets menighedsråd og provstiudvalg omfattende bistand i sager om personaleforhold ved kirker og kirkegårde i forbindelse med ansættelse, lønfastsættelse m.v. og afskedigelse, rådgivning vedrørende byggesager m.v., rådgivning vedrørende gravstedsområdet, herunder kirkegårdsvedtægter og –takster.

Viborg Stift Holstebro Provsti Tilmeld Nyhedsmail Om Kirken Kalender Gudstjenester
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk