Frivillighedskoordinator

Projektstilling som Frivillighedskoordinator i Holstebro

Har du lyst til at stå for koordinering og rekruttering af frivillige, besøgsvenner og støtte patienter i Center for Sundhed (de kommunale funktioner/pladser) med samtaler, gåture og forskellige sociale aktiviteter og arbejde i et tværkulturelt projekt i Holstebro? Vi søger en engageret frivillighedskoordinator i en nyoprettet 3 årig projektstilling. Stillingen er på fuld tid med start fra d. 1. oktober 2021.

Som frivillighedskoordinator skal du samarbejde med ledelse og personale på Center for Sundhed, den kommende præst ved Center for Sundhed, med Holstebro Sogns Menighedspleje og med KIS-Holstebro.

Halvdelen af tiden foregår i Kirkernes Integrationssamarbejde (KIS-Holstebro) med fokus på tværkulturelt arbejde, under overskriften ”godt naboskab”, fx i samarbejde med medarbejdere i Den Boligsociale Helhedsplan, der har base i Trivselshuset. Den anden halvdel af tiden bruges på Center for Sundhed med fokus på eksistentiel og åndelig omsorg. Formålet her er at bidrage til, at indlagte mennesker støttes og opmuntres i en svær periode i deres liv. Efter udskrivning kan den frivillige indsats fortsættes i en periode, hvis det ønskes, og hvis det er muligt.

Bilag

Projektbeskrivelse

Frivillighedskoordinator ved Center for Sundhed i Holstebro

Frivillighedskoordinator i KIS Holstebro

Arbejdsopgaver

 • Skal kunne rekruttere, inspirere og lede frivillige ud fra kirkerne i Holstebro og lokalsamfundet.
 • Opsøgende arbejde i forhold til indlagte medborgere, der ønsker besøgsven, - gruppe eller f.eks. motionsven.  
 • Arrangere f.eks. spisearrangementer og foredrag for frivillige i projektet.
 • Arrangere regelmæssige tværkulturelle aktiviteter for børn og voksne, studiekredse, sport, leg, hygge og dialogmøder mv.
 • Hjælper ved evt. kommende gudstjenester på Center for Sundhed.
 • Formidle kirkens budskab gennem godt naboskab og omsorg gennem besøgstjeneste.
 • Udvikle projektet løbende sammen med styregruppen for Holstebro Sogns Menighedspleje og KIS-Holstebro samt de faglige fællesskaber bl.a. ledelsen af Center for Sundhed og Trivselshuset.
 • Fortælle og skrive om projektet i relevante sammenhænge, herunder artikler om arbejdet og deltage i den offentlige debat.
 • Interviewe de frivillige i forhold til projektet.

Vi forestiller os at du:

 • Har kirkefaglighed på bachelorniveau som f.eks. i kristendom, kultur og kommunikation (3K), i diakoni og socialpædagogik, religionsvidenskab. Alternativt en bacheloruddannelse inden for social og sundhedsfaglige område med erfaring inden for diakoni. 
 • Er udadvendt, rummelig og god til at samarbejde og netværke med nøglepersoner.
 • At du kan se dig selv være en del af det kirkelige - kommunale samarbejde.
 • Stillingen forudsætter, at du er selvstændig og har handlekraft, empatiske evner, et rummeligt menneskesyn og evne til fleksibilitet. 
 • IT-kundskab på brugerniveau
 • At du trives med fleksible arbejdstider og det forventes, at du selv planlægger og tilrettelægger arbejdstiden ud fra opgaverne. Du skal forvente aften- og weekendarbejde i mindre omfang.

Vi tilbyder

 • At du kan indgå i et udviklende samarbejde med andre ansatte i Samvirkende Menighedsplejer, med præsten ved Center for Sundhed i Holstebro og andre ansatte og frivillige i det Tværkulturelle arbejde i Holstebro.
 • At du indgår i Samvirkende Menighedsplejers diakoniteam med kollegial supervision
 • En spændende og alsidig arbejdsdag

Arbejdsområde og placering

Frivillighedskoordinatoren har arbejdsplads i Center for Sundhed og i Trivselshuset.  

Frivillighedskoordinatoren refererer til styregruppen, som består af 3 medlemmer af bestyrelsen for Holstebro Sogns Menighedspleje og forretningsudvalget for KIS-Holstebro. Formanden for Holstebro Sogns Menighedspleje er født medlem af styregruppen og daglig leder for frivillighedskoordinatoren.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Holstebro Sogns Menighedsråd beliggende Kirkestræde 9a, Holstebro.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøgere, der opfylder uddannelseskrav, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 303.371,00 kr. – 433.387,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 317.817,00 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.743,68 kr. (nutidskroner). Desuden er der OK tillæg på 881,77 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Det oplyses, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

Sognepræst Erik Ladegaard, formand for Holstebro sogns Menighedspleje, tlf. 2445 4483, ELAD@KM.DK

Konstitueret sundhedschef Anette Colding Brun (de kommunale funktioner), tlf. 5148 9860

Socialchef Anette Holm, tlf. 96114001/2381 0421

Tinne Hornstrup (KIS-Holstebro) tlf. 2426 6308 

Der henvises til stillingsbeskrivelse på Holstebro Kirkes hjemmeside.

Ansøgningen med relevante bilag sendes via ansøgningsskema, der kan findes via følgende link:

https://provsti.career.emply.com/ad/projektstilling-som-frivillighedskoordinator-i-holstebro/ko0hpw

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 2. august 2021 kl. 15.00

Ansættelsessamtaler finder sted mandag d. 9. august 2021

Præst - Erik Ladegaard
Erik Ladegaard
Sognepræst
T 2445 4483
Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Center for Sundhed
Frivillig
Trivselshuset
Tilmeld dig vores nyhedsbrev