LEDIGE STILLINGER

Stillingsbeskrivelse for daglig leder/kordegn ved Holstebro Sogn

1. Daglig ledelse af kirkens personale

Daglig leder har på menighedsrådet vegne kompetence til at forestå den daglige ledelse af menighedsrådets ansatte funktionærer. Den daglige leder rapporterer både til menighedsrådet og fra menighedsrådet til medarbejderne. Menighedsrådets kontaktperson er den overordnede ledelsesmæssigt ansvarlige.  

Som daglig leder ønskes en synlig og nærværende leder med evne til at fokusere på det gode samarbejdsmiljø og trivsel i huset. Vi forventer en leder, der er god til at nytænke og samtidig sætte sig ind i og handle efter regler omkring ansættelse, ferie, sygdom, arbejdstidsregler m.v., samt sørge for de lovpligtige ansættelseskontrakter, stillingsbeskrivelser m.v. 

Medarbejdernes ønsker om afholdelse af ferie og fridage indhentes, og der udarbejdes plan for afholdelse af ferie. Lederen modtager anmodninger fra personalet om tjenestefrihed og overførsel af fridage mv. Det er også daglig leder, der tilkalder vikarer, når der er behov for det.

Daglig leder afholder de årlige MUS-samtaler og leder de ugentlige planlægningsmøder, hvor præsterne også deltager. 

Som daglig leder er det vigtigt at have overblik og kunne koordinere mellem medarbejdere, præster, menighedsråd og frivillige. Daglig leder er ansvarlig for, at fælles kalender, hjemmesider mv. er ajourført. 

Daglig leder evner at coache både den enkelte og teamet til at styrke opgaveløsningen og trivslen på arbejdspladsen. Ligeledes skal daglig leder kunne indtage mæglerrollen i uoverensstemmelser og konflikter.

Daglig leder er formand i arbejdsmiljøgruppen og har ansvar for, at arbejdsmiljøloven overholdes. Ligeledes er daglig leder ansvarlig for udarbejdelse af Arbejdes Plads Vurdering (APV) og holde den løbende ajour jf. lovgivningen. 

2. Regnskab og andre administrative opgaver

Daglig leder er ansvarlig for at holde sig ajour ift. ny lovgivning, ressourceoptimering ift. regnskabs systemer m.m. og f.eks. samarbejdsaftaler med Nørrelands menighedsråd om Holstebro kirkegårde. 

Daglig leder har opgaver i forbindelse med kirkens budget, regnskab og personale normering. 

Daglig leder har ansvar for udarbejdelse af og opfølgning på budgettet for året, både lønmæssigt og driftsmæssigt. 

Daglig leder deltager i budgetsamråd på provstiniveau og udarbejder i samarbejde med kassereren oplæg til budgetforslag, der efter behandling i forretningsudvalget, fremlægges til godkendelse i MR. 

Daglig leder følger op på timeregnskab, ferie og løn for medarbejderne jf. årets ressourceforbrug. 

Daglig leder har ved nyansættelse ansvaret for, at stillingen opmåles i samarbejde med menighedsrådet, og efterfølgende er daglig leder ansvarlig for udarbejdelse af stillingsannonce og ansættelsesdokumenter. 

Lønforhandlinger for alle medarbejdere sker i samarbejde med kontaktpersonen. 

Daglig leder administrerer Kirkens NemID, VIRK og SKAT.

3. Betjening af kirkekontoret

Daglig leder har i tæt samarbejde med kordegnekollega ansvaret for betjening af kirkekontoret, og for, at borgere i sognet, uanset ærinder, oplever sig mødt professionelt og imødekommende, når de henvender sig.

De to kordegne har gensidig vikarforpligtelse. Det er et fælles ansvar, at alle områder på kordegneområdet løses, hvorfor der er forpligtelse til assistance efter behov. Daglig leder er leder for den samlede kordegnefunktion og har ledelseskompetence i forhold til de øvrige ansatte. 

Daglig leder skal, når situationen kræver det, bidrage til opgaveløsning udenfor eget arbejdsfelt ved undtagelsesvist at tage del i opgaver i kirken eller i menighedshuset. Det forventes, at menighedsrådet løbende vil opdatere arbejdsbeskrivelsen, så den svarer til kirkens behov.

4. Personregistrering

Daglig leder har ansvaret for personregistrering/digital kirkebogsføring for Holstebro sogn. Kordegnene er bemyndigede af den kirkebogsførende sognepræst til at føre digital kirkebog. Opgaverne er beskrevet i kirkeministeriets cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den elektroniske kirkebog og om udfærdigelse af attester og underskrifter.

Daglig leder er ansvarlig for arkivering jf. lovgivningskrav.

5. Kommunikation og PR

Daglig leder deltager i kirkens kommunikationsarbejde og PR. De to kordegne er fælles ansvarlige for, at kirkens gudstjenester og tilbud kommunikeres ud i sognet via alle tilgængelige medier. Indsatsen koordineres på de ugentlige planlægningsmøder. For nuværende søger kirken at være synlig via kirkeside i ugeavisen, nyhedsbreve, hjemmeside og Facebook samt live streaming af alle gudstjenester på YouTube.

6. Sekretær for menighedsråd og præster

Daglig leder er sekretær for menighedsrådet, med overblik og viden om de for menighedsrådets gældende love og regler, fungerer som højre hånd for menighedsrådets formand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer. Daglig leder deltager i menighedsrådsmøder, forretningsudvalg, renoveringsudvalg samt bygningssyn og udarbejder sammen med formanden dagsordner til møder, tager referat og tager del i implementering af menighedsrådets beslutninger. Omfanget aftales med formand og kirkeværge. Desuden har daglig leder ansvar for menighedsrådets post og arkiv. 

I samarbejde med kirketjenerne har daglig leder opsyn med kirkens drift, bl.a. Sognehusets varmestyring, kopimaskine, internet mv. Ved mangler skal disse udbedres indenfor det givne budget. Større udbedringer skal før igangsættelse godkendes af menighedsrådet. 

Daglig leder er ansvarlig for, at løsøre og andet tilbehør opføres i Kirken inventarliste. Inventarlisten skal også omfatte udlånte genstande.

Daglig leder er sekretær for valgbestyrelsen.

Som sekretær for præster føres lister til sognearbejdet og forberedes kirkelige handlinger.

7. Gudstjenester og kirkelige handlinger

Daglig leder deltager som kordegn i gudstjenester ca. en søndag i måneden. Sammen med kollega koordineres og planlægges alle kirkelige gudstjenester og handlinger. 

Kordegnekontoret
Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 9742 0263
Holstebro Kirkegårde
Kirkens historie
Kirkesiden
Kirkesiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev