LEDIGE STILLINGER

Holstebro Kirke søger en kirke- og kulturmedarbejder til vores Børne- og ungeområde

Vil du være med til at videreudvikle børne og ungeområdet i en bykirke i samarbejde med relevante samarbejdspartnere? Vi søger en Kirke- og Kulturmedarbejder, der brænder for diakoni og undervisning af børn og unge både internt og eksternt i organisationen.
Stillingen er på 37 timer pr. uge, men kan også besættes som en deltidsstilling.

Kirke- og Kulturmedarbejderen skal varetage følgende opgaver:

 • Have det koordinerende ansvar for Minikonfirmandforløb, børnegudstjenester, legestuen og børnekirke under højmessen m.v.
 • Kirkens samarbejde med børnehaver, dagplejer og skoler m.v.
 • Være koordinator for kirkens mange frivillige på børne- og ungeområdet.
 • Fremme børn, unges og familiers engagement i kirken.
 • Sekretærfunktion for diverse udvalg.
 • I øvrigt henvises til stillingsbeskrivelse
 • I Holstebro Kirke er der ansat to kirke- og kulturmedarbejdere, der har et tæt samarbejde ud fra en fælles stillingsbeskrivelse. I det daglige arbejde er der aftalt en vis arbejdsfordeling, hvor den ledige stilling har sit hovedfokus på Børne- og ungeområdet.

Vi tilbyder

 • Gode muligheder for at sætte dit eget præg på udviklingen indenfor børne- og ungeområdet.
 • Ordnede arbejdsforhold, fleksible arbejdstider og godt kollegaskab.
 • En nøglerolle i forhold til at invitere næste generation ind i kirken.
 • Stor opbakning fra menighedsrådet.

Holstebro Sogn har 11.615 indbyggere, 10 ansatte og 5 præster i sognet. Sognet er kendetegnet ved en aktiv og gudstjenestefejrende menighed, samt mange frivillige i tilknytning til aktiviteter i kirken og sognehuset.

Vi forventer, at du

 • Har kendskab til folkekirkens bekendelsesgrundlag og gudstjeneste, samt undervisning og diakoni.
 • Du får glæde af og motiveres ved arbejdet med børn og unge.
 • Er selvstændig og kreativt tilrettelægger og udfører aktiviteter.
 • Kan se dig selv i et tværfagligt samarbejde med kirkens øvrige ansatte.
 • Kan strukturere og planlægge din tid.
 • Er en god formidler i skrift og tale.
 • Har en uddannelse i kristendomskundskab, svarende til lærerseminariernes linjefag i kristendomskundskab, cand.theol., 3K-uddannelsen, diakonuddannelse eller tilsvarende.

Om ansættelsen - løn og vilkår

Ansættelse sker ved Holstebro Sogns Menighedsråd beliggende Kirkestræde 9A, 7500 Holstebro.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.
Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.
Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 32.662,20kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 312.149,65 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.013,22 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 32.662,20 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 907,28 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Elisa Sylvestersen på telefonnummer 2844 9434 /mail egps@km.dk. Eller kontaktperson Lisbeth Bust på telefon 2274 8621 /mail: lisbethbust@gmail.com.

Ansøgningsfrist og samtaler

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 23. maj kl. 08.00, og stillingen skal søges via dette link Jobannonce (jobnet.dk) 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 22.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Kordegnekontoret
Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 9742 0263
Holstebro Kirkegårde
Kirkens historie
Kirkesiden
Kirkesiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev